PROJEKTI

BIZNIS PLANOVI

STRATEGIJE

STUDIJE I ANALIZE

MARKETING

PROJEKTI

PISANJE I IMPLEMENTACIJA PROJEKTNIH PREDLOGA I APLIKACIONIH PAKETA ZA FINANSIRANJE

EKSTERNO UPRAVLJANJE NABAVKAMA KOD PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU FONDOVA(PRAG PROCEDURE)

Proces apliciranja za sufinansiranje iz fondova EU ili drugih donatorskih sredstava zahteva pripremu projektnih predloga u skladu sa zahtevima donatora i metodologijom propisanom pozivima za dostavu projektnih predloga.
Pisanje međunarodnih I regionalnih projekata je jedinstveni proces, u kojem sastavljanjem niza aktivnosti definisanih početkom i krajem, ljudskim, finansijskim i drugim resursima, ispunjavamo određene uslove.

 

Sastavljanjem svake od planiranih
aktivnosti unutar jednog projekta
imamo za cilj da zadovoljimo ukupne
potrebe naših klijenata.

Ukoliko imate projektni predlog za koji smatrate da je potencijalno interesantan za finansiranje iz nekog od dostupnih eksternih izvora finansiranja i sa svojim timom ste je razradili u vidu osnovnog koncepta, pružamo Vam uslugu:

Konsultacije u cilju analize kompatibilnosti projektnog predloga potencijalnim pozivima, analiza kapaciteta, održivosti, usklađenosti sa krovnom strateškom dokumentacijom i drugih bitnih elemenata,

Pružanje pomoći u procesu traženja partnera,

Pisanje projekta (popunjavanje aplikacionih formulara),

Edukacija projektnog tima aplikanta u toku pisanja projekta (zejednički rad na aplikacionom paketu).

Pružamo tehničku pomoć u pisanju projekata i pripremi aplikacionih obrazaca za sve vrste subjekata:

Opštine i gradova

Javna preduzeća/javne ustanove

Privredna društva

Poljoprivredna gazdinstva

Udruženja i fondacije

Lokalne akcione grupe

Sportska društva i dr.

KONTAKTIRAJTE NAS KAKO BI SE NA VREME INFORMISALI O PREDSTOJEĆIM POZIVIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KAKO IZ EU FONDOVA, TAKO I DRUGIH EKSTERNIH IZVORA

BIZNIS PLANOVI

1. PRIPREMA APLIKATIVNIH PAKETA ZA IPARD
2. PRIPREMA INVESTICIONIH I DRUGIH BIZNIS PLANOVA

Evropska komisija je 20. januara 2015. godine, donela odluku o usvajanju predloga IPARD II programa Republike Srbije i opredelila 175 miliona evra za njegovu realizaciju. Cilj programa je povećanje produktivnosti i konkurentnosti, usklađivanje sa EU standardima i prilagođavanje zahtevima kako domaćeg tako i međunarodnog tržišta, zatim diverzifikacija i razvoj ekonomskih aktivnosti i pobošljanje kvaliteta života u ruralnim područjima.

Ukoliko ste poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu (upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava) i to: fizičko lice (uključujući preduzetnike) i pravno lice (preduzeće) sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti, zatim mikro, malo i srednje preduzeće, uz ispunjenje drugih navedenih uslova, Vi ste potencijalni kandidat za dobijanje sredstava iz IPARD II programa Republike Srbije.

Kako bi se pravovremeno i kvalitetno pripremili za konkurisanje za sredstva iz IPARD II programa, potrebno je da Vašu projektnu ideju pripremite u obliku biznis plana.

ZIB Consulting nudi Vam usluge:

Konsultacije o Vašoj ideji u cilju usklađivanja iste sa ciljevima IPARD programa

Pružanje tehničke pomoći oko dopune, izmene i redizajniranja Vaše ideje,

Pripremi biznis plana u formi koja je zahtevana konkursom,

Pružanje tehničke pomoći u pripremi druge potrebne dokumentacije koju zahteva konkurs,

Kompletiranje aplikacionog paketa za prijavu projekta za sredstva iz IPARD II Programa.

Priprema biznis plana i druge prateće dokumentacije je trošak koji će, ukoliko Vam se projekat odobri, biti refundiran, što pruža mogućnost pravovremene pripreme.

Biznis plan izrađujemo u formi skraćenog, ali i celokupnog, u skladu sa smernicama i na osnovu obrazaca koji će biti objavljeni.

Pored biznis planova za IPARD , svim drugim potencijalnim investitorima, nudimo uslugu izrade sledećih biznis planova:

IZRADA PLANSKIH I STRATEŠKIH DOKUMENATA

1. STRATEŠKO PLANIRANJE
2. SEKTORSKE STRATEGIJE
3. STRATEGIJE LOKALNOG I REGIONALNOG RAZVOJA

1. STRATEŠKO PLANIRANJE

Strateškim planom definišemo šta predstavlja vaša organizacija, definišemo tržište na kome ste, kao I kako se takmičite na tom tržištu. To je definicija ciljeva, koje ćete pokušati da ostvarite, a što je još važnije, konkretnih akcija i inicijativa koje ćete preduzeti, kako biste te ciljeve postigli. Takođe će vam pomoći da rasporedite svoje ograničene resurse, kako biste sproveli te inicijative i postigli te ciljeve.

2. SEKTORSKE STRATEGIJE

Sektorske strategije predstavljaju strateške dokumente za planiranje razvoja pojedinih sektora koji čine segmente celokupnog razvoja i unapređenja konkurentnosti područja kao što su na primer sektor turizma, poljoprivrede, pojedinih industrijskih grana, ruralnog razvoja, socijalne zaštite mladih i slično.

Opšti cilј projekta je planski, održivi i uravnoteženi razvoj partneskih lokalnih samouprava kroz izradu klјučnih strateških dokumenata i kroz uspostavlјanje jedinstvenog sistema pripreme, praćenja, vrednovanja i revizije lokalnih razvojnih aktivnosti na nivou.

3. STRATEGIJE LOKALNOG I REGIONALNOG RAZVOJA

Strateški planovi razvoja predstavljaju dokumente, tačnije alate neophodne za rast i razvoj svakog subjekta bez obzira da li je reč o preduzetniku, kompaniji, lokalnoj samoupravi, ili bilo kojoj drugoj organizaciji.

Definisanje sopstvenih resursa i upravljanje istim, njihovim rastom i razvojem,kroz uspostavljenje pravce kretanja sa jasno predstavljenom vizijom i ciljevima, je potreba svakog subjekta.

Svi subjekti, bez obzira na njihovu veličinu, delatnost i fazu razvoja, imaju kontinuiranu potrebu da sistemski upravljaju svojim poslovanjem.

Osnove našeg strateškog planiranja:

Definisanje lokalnih resursa

Animiranje i uključivanje ključnih lokalnih aktera

Definisanje modela upravljanja resursima

Usklađivanje prioritetizacije sa strateškom dokumentacijom I potencijalnim izvorima finansiranja

NA ČEMU SE ZASNIVA VAŠ RAZVOJ? RAZVOJ VAŠEG PODRUČJA?
JESU LI VAŠI RESURSI STAVLJENI U FUNKCIJU?

IZRADA STUDIJA I ANALIZA

1. INVESTICIONE STUDIJE
2. STUDIJE OPRAVDANOSTI
3. STUDIJE IZVODLJIVOSTI
4. ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI

Proces apliciranja za sufinansiranje iz fondova EU ili drugih donatorskih sredstava zahteva pripremu projektnih predloga u skladu sa zahtevima donatora i metodologijom.

Pored savetodavne podrške prilikom oblikovanja projektnog predloga i izrade aplikacionih obrazaca neophodnih za prijavu, ZIB CONSULTING Vam nudi izradu:

Investicionih studija

Studija opravdanosti

Studija izvodljivosti

Analize troškova i koristi

Kao drugih stručnih elaborata propisanih od strane donatora

Proces apliciranja za sufinansiranje iz fondova EU ili drugih donatorskih sredstava zahteva pripremu projektnih predloga u skladu sa zahtevima donatora i metodologijom.

Pored savetodavne podrške prilikom oblikovanja projektnog predloga i izrade aplikacionih obrazaca neophodnih za prijavu, ZIB CONSULTING Vam nudi izradu:

Investicionih studija

Studija opravdanosti

Studija izvodljivosti

Analize troškova i koristi

Kao drugih stručnih elaborata propisanih od strane donatora

MARKETING

1. MARKETING KAMPANJE
2. WEB MARKETING
3. GRAFIČKI DIZAJN

Marketing se bavi pitanjima tržišta, potreba na tržištu i načina zadovoljenja tih potreba. Ovu oblast stalno razvijamo i širimo zajedno sa razvojem tržišta i imamo za cilj da postavimo teorijsku osnovu za strategije Vašeg poslovanja na tržištu. U teoriji marketinga uspeh na tržištu najčešće se dovodi u vezu sa razumevanjem i zadovoljenjem tržišnih potreba (potreba potrošača)

“Mi smo tu da vam pružimo aktivan proces određivanja i vođenja marketinških aktivnosti
prema marketing ciljevima ili promenama nastalim u okruženju.”

Marketing planiranje je segment u kojem utvrđujemo Vaše ciljeve, formulišemo strategije na nivou vaše kompanije ili poslovne jedinice, pravimo selekciju marketing strategija za tržišta kojima su namenjeni vaši proizvodi/usluge, razvijamo i primenjujemo marketing programe koji su usmereni ka zadovoljenju potreba Vas, Vaših potrošača i ciljanih tržišta.

Web marketing/ Internet marketing je jedan od najboljih načina da dosegnete do vašeg ciljnog tržišta, nezavisno od veličine vašeg biznisa. Mi Vam pružamo proces promocije biznisa ili brenda, njihovih proizvoda ili usluga putem internet koji Vam pomažu u vođenju i prodaji.

Najveća prednost digitalnog marketinga jeste to što vam on omogućava povezivanje sa kupcima. Pomoću nas možete personalizovati sadržaj, upoznati sa vašim korisnicima, njihovim željama i ostvariti dvostranu komunikaciju.

Grafički dizajn podrazumeva dizajn svih vrsta štampanih i digitalnih materijala.

Naše kreiranje Vaše marketing kampanje podrazumeva:

Analizu faktora okruženja

Snage i slabosti preduzeća

Planiranje marketing aktivnosti

Definisanje marketing strategija

Sprovođenje strategije

Kontrolu i reviziju marketing rezultata

Naše kreiranje Vaše marketing kampanje podrazumeva:

Analizu faktora okruženja

Snage i slabosti preduzeća

Planiranje marketing aktivnosti

Definisanje marketing strategija

Sprovođenje strategije

Kontrolu i reviziju marketing rezultata